Het Vaderland, 15 mei 1930
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Fridtjof Nansen

Zaterdag de begrafenis

Men melde ons gisteravond uit Alsten: Fridtjof Nansen, die nog vrij plotseling overleden is, was sedert Maart ziek, maar nu herstellende. Hij zat dinsdag in den tuin met zijn verpleegster, toen hij kwart voor één plotseling ineenzakte. De verpleegster en de tuinman droegen Nansen naar zijn bed, waar hij eenige oogenblikken later, zonder tot bewustzijn te zijn gekomen, overleed.

In zijn herdenkingsrede in het Storting heeft President Hambro o.a. gezegd: Er is een man in de kracht zijns levens heengegaan. Al was Nansen 68, hij was nog jong, krachtig met werklust. Een der groote zonen van Noorwegen is overleden; het is een verlies voor ons land, maar ook voor de geheele menschheid. Hij werd verder herdacht als ontdekkingsreiziger, als politicus en als nemer van het initiatief tot leniging van den nood in Rusland en Armenië.

De begrafenis zal Zaterdagmiddag om één uur te Oslo plaats vinden.

Hulde uit vakbondskringen

Onze correspondent te Genève meldde gisteravond: Sir Eric Drummond heeft aan de regeering van Noorwegen een telegram gezonden, waarin hij het leedwezen van het Volkenbondssecretariaat uitspreekt over den dood van Nansen. Sir Eric verzekert, dat de herinnering aan dezen rechtvaardigen en moedigen man met een warmvoelend hart in alle landen zal blijven voortleven. Nansen's groote daden in dienst van den Volkenbond gesteld, hebben er belangrijk toe bijgedragen den Volkenbond te doen doordringen tot den geest en het hart der menschen.

Indien men van Volkenbondshelden mag spreken, dan is Nansen één van hen geweest.

Ook Briand heeft een verklaring afgegeven, waarin ook hij zegt, dat de dood van Nansen ver buiten zijn vaderland zal worden gevoeld. Nansen was één dier menschen, waarop de geheele wereld even trotsch was als zijn eigen landgenooten. In zijn jeugd heeft Nansen reeds getoond, wat menschelijke energie vermag. Op een leeftijd, waarop hij aanspraak op rust had mogen doen gelden, heeft Nansen zich met bewonderenswaardige toewijding gegeven aan het streven tot genezing van de physieke en moreele ellende, die de revolutie en de oorlog in Oost-Europa en het nabije Oosten heeft opgestapeld.

Zoo is Nansen de ziel geworden van de groote beweging van internationale solidariteit ten gunste van de vluchtelingen, waarop de Volkenbond terecht trotsch mag zijn.

Briand eindigde met de verzekering dat het overlijden van Nansen in de Volkenbondswereld, waar hij een groote plaats innam, een leemte laat, die niet te vervullen zal zijn.

Colofon