Het Vaderland, 14 mei 1930
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Nansen een der groote figuren

Zijn grootste werk is geweest het terugleiden van 400.000 krijgsgevangenen naar hun land

GENEVE, 13 Mei (Part.) - Met groot leedwezen heeft men heden te Genève vernomen, dat Fridtjof Nansen gestorven is. Het is zeker niet teveel gezegd, dat met Nansen één der grootste figuren uit de eerste jaren van den Volkenbond is heengegaan. Nansen heeft alle Volkenbondsvergaderingen van het begin af meegemaakt, en het is werkelijk waar, wanneer men verklaart, dat hij in September a.s. zeer noode in de Volkenbondsvergadering zal worden gemist.

Een Volkenbondsvergadering zonder Nansen is bijna ondenkbaar. Nansen heeft natuurlijk den grootsten naam in Genève gemaakt door zijn optreden als hooge-commissaris van den Volkenbond. Wat hij tot stand heeft gebracht door de terugleiding van meer dan 400.000 krijgsgevangenen naar hun vaderland en voor de honderdduizenden vluchtelingen uit Rusland en Armenië, grenst aan het wonderbaarlijke. Doch ondanks de groote waardering voor dit onschatbare werk van Nansen in het belang van honderdduizenden ongelukkige menschen, zou men zijn figuur toch onrecht aandoen, wanneer men niet tevens denken zou aan zijn groote verdiensten op politiek Volkenbondsterrein.

Nansen heeft alle groote en edele gedachten met onverschrokken moed in de Volkenbondsvergaderingen bepleit, zooals de universaliteit van den Volkenbond en dus de opneming van Duitschland in den Bond, de verplichte internationale rechtspraak, de bescherming der nationale minderheden. Hij stond voorts in de bres voor het recht van alle leden der Volkenbondsvergadering tegenover de meening der groote mogendheden om eerst de grootste kwesties in onderonsjes af te doen en dan de Volkenbondsvergadering voor een voldongen feit te plaatsen. Nansen was ook de man, die er voor gezorgd heeft, dat de Volkenbondsvergadering jaarlijks een algemeene discussie houdt over de wijze, waarop het mandatenstelsel wordt toegepast.

BERLIJN,14 Mei. (Part.) - Over den dood van Fridtjof Nansen wordt nog uit Oslo gemeld, dat de vermaarde ontdekkingsreiziger en diplomaat weer geheel hersteld scheen te zijn van de ziekte, waaraan hij langen tijd had geleden. Nog weinige minuten voor zijn dood had hij er zijn voldoening over uitgesproken, zich weder geheel in orde te gevoelen en weldra weder in staat te zullen zijn met volle kracht te kunnen arbeiden. Hij is geheel plotseling aan een hartverlamming overleden. Toen de dood hem verraste, was Nansen alleen in zijn studeerkamer.

MOSKOU TREURT OVER NANSEN

KOFNO, 14 Mei. Naar uit Moskou wordt gemeld, heeft het bericht van het overlijden van Nansen te Moskou oprechte verslagenheid verwekt. In verschillende theaters werden de voorstellingen onderbroken. Vertegenwoordigers der Sowjet maakten den dood bekend. Zij noemden Nansen een vriend van Rusland, die zich met groote liefde voor de taak had gesteld, door een internationale hulpactie den hongersnood aan de Wolga te lenigen.

De bladen publiceeren heden beschrijvingen, waarin er op wordt gewezen, dat de Sowjetregeering door den dood van Nansen zwaar wordt getroffen, omdat Nansen de Sowjet-Unie oprechte sympathie heeft betoond. Nansen is de eerste buitenlander geweest, die tot eereburger van Moskou is benoemd.

Nansen herdacht in de zitting van den Volkenbondraad

In de zitting van den Volkenbondsraad is vanmorgen de overleden Noorsche Poolonderzoeker Fridtjof Nansen herdacht. Voorzitter Marinkowitsj hield de herdenkingsrede. Hij wees op het vele werk dat Nansen voor krijgsgevangenen, vluchtelingen en hongerigen heeft gedaan.

De Grieksche minister van Buitenlansche Zaken, Karapanos, herinnerde, dat Nansen de kwestie der vluchtelingen voor het eerst in den Volkenbond ter sprake heeft gebracht.

Daarna werd de agenda afgewerkt en eerst eenige formeele aangelegenheden afgedaan.

Plotselinge dood

Onze correspondent te Berlijn meldt nog over den dood van Nansen, dat deze nog slechts enkele minuten voor zijn sterven zijn voldoening er over had betuigd zich weder geheel in orde te gevoelen en weldra weder in staat te zullen zijn met volle kracht te kunnen arbeiden. Toen de dood hem verrastte, bevond Nansen zich alleen in zijn studeerkamer.

Begrafenis op staatskosten

OSLO, 14 Mei (Wolff). Nadat minister-president Hambro een indrukwekkende herdenkingsrede had gehouden, heeft het Storting met algemeene stemmen besloten de begrafenis van Nansen op staatskosten te doen geschieden.

Colofon