Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 februari 1929
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De huisvesting van Russische en Armeensche vluchtelingen

Onze correspondent te Genève meldt:

De Volkenbondscommissie voor de huisvesting van Russische en Armeensche vluchtelingen is te Genève bijeen geweest en heeft besloten aan den Volkenbondsraad en de Volkenbondsvergadering dringend in overweging te geven, dat de Volkenbond het werk voor de huisvesting der vluchtelingen niet zal opgeven. De commissie, die bijeenkwam onder leiding van den plaatsvervangenden hoogen commissaris van den Volkenbond voor de vluchtelingen, majoor Johnson, heeft met voldoening geconstateerd, welk een groote vooruitgang in het afgeloopen jaar verkregen was. Van de 28,000 Russische vluchtelingen, die nog te Konstantinopel waren zijn er 1000 in andere landen ondergebracht, terwijl 1000 anderen de Turksche nationaliteit gevraagd hebben. Aldus blijft er nog slechts over te zorgen voor de huisvesting van 800 Russische vluchtelingen. Ten aanzien van de Armeensche vluchtelingen kunnen er 40,000, dank zij de bereidwilligheid der Fransche regeering, in Syrië worden ondergebracht. In het afgeloopen jaar is dit reeds met 8000 geschied, die thans in staat zullen zijn in hun eigen onderhoud te voorzien als landbouwer. Verschillende Roode Kruisvereenigingen hebben in het afgeloopen jaar door den financieelen steun hen in staat gesteld het eerste moeilijkste aanvangsjaar te overwinnen.

Colofon