Nieuwe Rotterdamsche Courant, 29 februari 1928
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Werkverschaffing aan vluchtelingen

GENÈVE, 28 Februari. (Part.) De commissie, die den beheersraad van het internationaal arbeidsbureau moet terzijde staan bij de kwestie der werkverschaffing aan vluchtelingen heeft vandaag en gisteren te Genève vergaderd. De commissie is tot de overtuiging gekomen, dat het noodzakelijk is de bemoeiingen van het internationaal arbeidsbureau ten gunste van de Russische en Armeensche vluchtelingen voorloopig nog voort te zetten, zoodat voor het jaar 1929 nog gelden voor dit doel op de begrooting der internationale arbeidersorganisatie moeten worden aangevraagd. De commissie heeft voorts tal van plannen voor werkverschaffing aan vluchtelingen in Zuid-Amerika en in het bijzonder in Bolivia en Peru onder het oog gezien, alsmede een Fransch voorstel voor werkverschaffing in Frankrijk, Tunis en Syrië.

Colofon