Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 april 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armeensche kwestie

LONDEN, 24 April. (Part.) De Manchester Guardian verneemt uit San Remo: De besprekingen over Armenië werden Vrijdagochtend voortgezet. Het schijnt nu vast te staan dat, daar geen volk, groot of klein, neutraal of entente, bereid is het mandaat voor dit ongelukkig land te aanvaarden, en daar de Volkenbond over geen financieele of andere middelen beschikt, de eenige oplossing nu wordt, dat een onafhankelijk Armenië, dat op eigen beenen staat, of schijnt te staan, wordt opgericht. Vrijdag en Zaterdag zullen gebruikt worden om de grenzen van Armenië zoodanig vast te stellen dat ten eerste geen streek, door een der mogendheden verlangd, in zijn gebied komt, en dat het klein en ineengedrongen zal zijn om min of meer voor zichzelf te kunnen zorgen. Veel gebied zal op die wijze worden opgeofferd, om mogelijk te maken, dat de opperste raad min of meer gegrond kan verklaren, dat het Armeensche vraagstuk uit de voeten is.

Colofon