Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13 mei 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenland - Armenië

De Armenische patriarch en andere hooggeplaatste godsdienstige en wereldlijke vertegenwoordigers der Armeniërs hebben de regeering te Konstantinopel een memorie overhandigd, waarin zij er in de eerste plaats op wijzen, dat nlet alleen de verwachtingen bij de instelling van de constitutie door de Armeniërs gevoed, niet zijn verwezenlijkt, maar sindsdien zelfs roof, gedwongen bekeeringen en andere misdaden zijn toegenomen.

Laatstelijk hebben zich in de Armenische dorpen verontrustende verschijnselen voorgedaan. Men wil er den christenen de verantwoordelijkheid voor den treurigen loop van den Balkanoorlog op den hals schuiven.

Er is geen enkele krachtdadige maatregel genomen, om een eind aan de moorden en misdaden te maken. Aan Moslimsche vluchtelingen uit den Balkan worden woonplaatsen in Armenië toegewezen. Het is te vreezen, dat de soldaten, die naar hunne haardsteden terugkeeren, hun wrok over de geleden nederlagen op de Armeniërs zullen willen koelen, te meer daar alle ambtenaren nog aan de gebruiken van het oude regime gewoon zijn en de christenen als de hoofdoorzaak van de rampen beschouwen, het land overkomen.

In de memorie wordt nu gevraagd om maatregelen te treffen om de ongunstige meening over de christenen te bestrijden, ten einde daden te voorkomen, die niet meer zouden zijn goed te maken.

De Russische pers wijdt veel aandacht aan de Armenische kwestie. Deze is op zijn minst even belangrijk als de Alhaneesche, zoo betoogt zij. Armenië moet onder Europeesche controle komen.

Colofon