Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10 februari 1914
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De hervormingen in Armenië

PARIJS, 9 Februari. Uit Konstantinopel aan de Temps: Het vergelijk tusschen Turkije en Rusland nopens de hervormingen in Armenië is geteekend.

De Porte heeft de gezanten verwittigd dat ze zich tot de mogendheden zal wenden met verzoek om een lijst van candidaten, behoorende tot onzijdige staten samen te stellen voor de keuze van twee inspecteurs-generaal voor iedere zone in de Armenische wilajets. Uit die lijst zal de Porte dan een keuze doen, waarna zij de mogendheden in kennis zal stellen met het geheele plan van hervormingen en waarschijnlijk tegelijkertijd met de benoeming der inspecteurs-generaal.

Colofon