Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10 januari 1914
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De hervormingen in Klein Azië

PARIJS, 9 Januari. Naar de Temps verneemt zijn de moeilijkheden, bij de onderhandelingen tusschen Rusland, Duitschland en de Porte gerezen over de hervormingen in Armenië, uit den weg geruimd. De kwestie der inspecteurs-generaal is geregeld in dien zin, dat de Porte ze zal benoemen uit een door de groote mogendheden opgemaakte lijst van candidaten, behoorende tot onzijdige staten.

Colofon