De Nieuwe Koerier, 5 mei 1908
Bron: Gemeente Archief Roermond

Gravin de Stainlein Saalenstein

Een vrouw van groote geestesgaven en met een edel hart is ontslapen: mevrouw de gravin van Stainlein-Saalenstein is zacht en kalm overleden op haar landgoed te Comtblain au-Pont in den ouderdom van 82 jaren.

"Meer dan 60 jaren had zij aan de ongelukkigen van allerlei soort en van alle landen tegelijk met al de schatten van haar hart en haar geest ook al de middelen van haar ontzaglijk fortuin gewijd. Zij leefde als een asceet ten einde aldus te meer te kunnen wegschenken en op het Armeensch Congres te Brussel was die energieke oude dame in haar meer dan eenvoudig toilet een voorwerp van bewondering en van eerbied voor allen, terwijl zij daar met de mannen van alle talen en alle geloofsbelijdenissen en alle wijsgeerige stelsels een hulpmiddel kwam zoeken tegen den venschrikkelijken nood der Armeniërs.

Sinds 1895 bepleitte zij onvermoeid de zaak der slachtoffers. Zij schreef duizenden brieven aan de machtigen in geheel Europa, zij verspreidde propaganda-brochures en deed persoonlijke stappen tot zelfs bij Paus Leo XIII. Zij liet zich niet ontmoedigen door eenigen tegenslag. Eenvoudig – en diep geloovig als zij was – liet zij nooit na alvorens aan tafel te gaan, een gebed op te zenden tot den Almachtige voor de arme vervolgden in Armenië. Doch zij stelde ook vertrouwen in het werkdadige eener langdurige en geduldige actie... De Armeniërs en hun vrienden op de geheele wereld zullen haar schoone en zuivere nagedachtenis met dankbaarheid blijven eeren".

Colofon