Nieuwe Amersfoortsche Courant, 23 mei 1883
Bron: Archief Eemland

Buitenlandsch Overzicht

Lord Dufferin, die op zijn terugreis uit Egypte met een bijzondere zending bij den Sultan was belast, heeft te Konstantinopel eens netjes de puntjes op de i's gezet ten aanzien van artikel 61 van het tractaat van Berlijn, waarbij de Porte op zich nam ten spoedigste administratieve hervormingen in Armenië in te voeren. Tot dusver is daaraan nog geen gevolg gegeven, en Lord Dufferin betoogde dat het niet-uitvoeren dezer verbintenis onvermijdelijk het verlies van Armenië ten gevolge zou hebben. De Oostenrijksche en Duitsche gezanten verklaarden met die meening volkomen in te stemmen. De Sultan raadpleegde nu zijn beide meest invloedrijke ministers Saïd-pacha en Aarifi-pacha: de laatste bestreed het advies van lord Dufferin. De Sultan besliste echter ten gunste van Saïds opinie, die nog denzelfden avond in last kreeg, onverwijld met de reorganisatie der Aziatische gewesten een begin te maken. Of dit de laatste maal is dat op dezelfde zaak aangedrongen moet worden, zouden we ongaarne beweren.

Colofon