Middelburgsche Courant, 14 oktober 1895
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenland

Hoe gaarne wij ook trachten onze lezers deugdelijk in te lichten omtrent de voornaamste gebeurtenissen op het wereldtooneel, daar moeten wij eene uitzondering maken voor de huidige geschiedenissen in het Oosten van ons werelddeel, en moet in deze aangelegenheid de goede wil de daad vervangen.

De warwinkel van berichten toch, die uit Konstantinopel en dan weer uit Klein Azië ons geworden, zijn zoo zonderling tegenstrijdig dat de knapste bol het spoor bijster wordt.

Ten opzichte van de ter kerken gevluchtte Armeniërs in Konstantinopel schijnt nu zekerheid verkregen te zijn dat die vluchtelingen ongedeerd naar huis hebben kunnen terugkeeren. Er werden er ook geen van gearresteerd. Deze bevredigende oplossing van dit onderdeel der moeilijkheden schijnt te danken te zijn aan het vereenigd optreden van de vertegenwoordigers der mogendheden bij de Porte.

Hoe nu de toestand in Trebizonde mag beoordeeld worden, kan het best blijken uit de vermelding van de twee jongste telegrammen. Zij zijn van denzelfden dag gedateerd. Het eene luidt: de ontstane beweging neemt een onrustbarende wending. Nieuwe huizen, door Christenen bewoond, worden binnengedrongen. De consuls hadden groote moeite om hunne landgenooten te beschermen. En het andere draadbericht vermeldt: De rust is hersteld. Het is niet waarschijnlijk dat er zich nieuwe troebelen zullen voordoen, daar het garnizoen versterkt is.

Als men zich nu wil herinneren hoe meermalen de Turksche bezetting is verweten van lijdelijk de gansche beweging te hebben aangezien en een rol te hebben gespeeld ongeveer als een nachtwaker bij een hooggaande ruzie, dan weet men welke waarde deze laatste bijvoeging heeft.

Zie hier dus weder twee geheel tegenstrijdige berichten.

Al naar de geaardheid van den lezer zal hij zijn keuze kunnen doen. Lieden met een strijdlustige natuur genieten van het eerste telegram, terwijl vredelievende lezers, het andere bericht voor waar houdende, zich kunnen verheugen in de teruggekeerde kalmte der gemoederen.

Het is een streelende zelfvoldoening voor een journalist om aan den zoo verscheiden smaak van het lezend publiek op zoo onschuldige wijze te kunnen voldoen.

Colofon