Limburger Koerier, 4 september 1925
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een noodkreet uit Syrische Christenkringen

DE UITROEIING VAN HET CHRISTENDOM IN DEN ORIËNT

Een Christen-bloedblad in Syrië gevreesd

(Van onzen Balkan-correspondent)

BEYRUTH, einde Aug.

DE VERNIETIGINGSSTRIJD TEGEN DE ARMENIËRS

DE UITDRIJVING VAN DE KLEIN-AZIATISCHE GRIEKEN

Voor het Christendom in den Oriënt zijn moeilijke uren aangebroken.

De islamitische golf, welke over het arme land gegaan is, om de heerschzucht van den Islam te bevredigen, bedreigt het Christendom van den geheelen Oriënt met uitroeiing en vernietiging.

Het Christelijk Avondland, in zijn partij-politieke twisten verward, ziet 't onverschillig aan, hoe in den Oriënt een bolwerk van 't Christendom ineenstort en hoe het rampzalige proces van vernietiging zich voltrekt.

Dit gebeuren in den Oriënt werpt opnieuw een licht op drie bloedige tijdperken in de geschiedenis van deze rampspoedige landen.

Het begon met het optreden der Jong-Turken en hunne heerschzucht; het eerste bedrijf bestond in de vervolging van de Armeniërs, die zich reeds sinds de eerste eeuw na Christus tot het Christendom bekeerden. Nog in den tijd van Sultan Abdul Hamid II was Turksch-Armenië door 1.800.000 christenen bevolkt.

En nu?

In een jarenlange verwoeden strijd werden deze bijna twee millioen menschen, op eenige honderdtallen na, die gevlucht zijn of in den Islamitischen vloed zijn ondergegaan, stelselmatig afgeslacht, hun kerken verwoest of in Moskeeën omgebouwd.

Het Christelijk Avondland zweeg.

Daarop volgde het tweede en derde bedrijf : de overgave van het christelijk Silesië aan Turkije en de uitroeiing van het Klein-Aziatisch Christendom.

Weet Europa wel, wat in die dagen – na de Klein-Aziatische overwinning van Khemal op de Grieken – werkelijk is voorgevallen?

Drie millioen Christenen – Grieken en Armeniërs – leefden in Klein-Azië.

Met duizenden en nog eens duizenden werden zij neergeslagen; gruwelijk afgeslacht en de rest werd verdreven van den grond, die eeuwen lang hun tot woonplaats was.

En Frankrijk zelf heeft dit rampzalig vernietigingsproces ondersteund door Khemal geld en wapenen tegen de Grieken te verstrekken.

Drie millioen Orientalische Christenen werden mede ten offer gebracht aan de anti-Grieksche sympathieën van Parijs, dat in Athene den Duitschgezinden koning Konstantijn op den troon wist.

Khemal Pascha, de bloedige slachter van deze Christen-massa's, was in de oogen van het Christelijk Avondland de held, de overwinnaar, wien Frankrijk zich niet schaamde wierook toe te zwaaien.

Syrië maakt het vierde bedrijf uit op den bloedigen kruisweg van de Orientalische Christenheid.

Hier waren het de Britten, die lijdzaam toezagen, dat de lont in het kruitvat werd geworpen. Opnieuw kregen de Christenen het gelag te betalen. Zij zijn in Syrië wel niet overtalrijk ; de daar sinds eeuwen gehuisveste Armeniërs, Nestorianen en Maroniten tellen ongeveer 700.000 man.

Met koelbloedigen grijnslach offert Europa deze 700.000 menschen op op het altaar van onderlingen concurrentiestrijd.

Weet Europa wat het doet?

Sinds weken leven de Christen-Syriërs in paniek en doodsangst, want na den strijd om de bevrijding van de Fransehe overheersching wacht hun een vernietigingsveldtocht tegen de Christenen, een fanatiek Christen-moorden teekent zich bloedig in de naaste toekomst af, want alles wat niet vluchten kan, zal onder 't mes gebracht worden.

Broeders van het "Avondland", kunt gij u een voorstelling van zulke gruwelen maken? Zoo valt het eene christelijke bolwerk in den Oriënt na het andere, totdat de Islamitische vloedgolf het Christendom verzwolgen of uitgeroeid zal hebben. Het schijnt dat dit verschrikkelijk uur niet ver meer is.

Colofon