Limburger Koerier, 12 augustus 1921
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Pater Maternus Muré

Pater Maternus Muré O. F. M., de onvermoeide strijder voor het arme Armenische Christenvolk heeft Woensdag MAASTRICHT verlaten in gezelschap van vier Franciscaner-broeders, waarvan er twee naar Rome gaan en twee bestemd zijn voor het Heilig Land.

Pater Maternus reist met deze laatste tot Jaffa en gaat dan via Alexandrette naar zijn zwaar beproefde Armeniërs.

Zooals bekend is onze heldhaftige Franciscaan uit Marash op bevel van zijn oversten moeten heengaan, daar zijn leven in gevaar was. Hoog op een heuvel lag zijn klooster, van waaruit hij met twee Ordebroeders zijn zegenrijken arbeid onder Christenen en Mahomedanen verrichtte. Thans is dit klooster in handen der Turken, welke in Marash en omgeving oppermacht zijn. Van zijn scholen en nederzettingen is door den oorlog niets meer over.

Voorloopig zal pater Muré niet op zijn ouden missiepost terugkeeren maar heengaan, naar den dichtst bijgelegen post, die vrij is, en waar hij Ordebroeders vindt.

Colofon