Leidsch Dagblad, 9 september 1904
Bron: Regionaal Archief Leiden

Buitenlandsch overzicht

Op 31 augustus werd de stad Van in Armenië door een troep Armeniërs aangevallen; deze Armeniërs maakten zich meester van een gedeelte der Christenwijk en schoven van daar op de Turken. Geleidelijk schijnen zij zooveel terrein gewonnen te hebben en steun te hebben gevonden bij de Christen-bewoners, dat zij een gedeelte der stad konden behouden. De Vali liet de Turksche bewoners ontwapenen, opdat dezen de troepen konden helpen bij het verdrijven der opstandelingen. Maar tot nog toe zonder resultaat. Een telegram uit Van meldt, dat de Armeniërs onder Andreanik zich van de stad hebben meester gemaakt, en dat de Regeering troepen heeft afgezonderd om haar weer te veroveren.

Inmiddels heeft de Armenische revolutionaire federatie een telegram gezonden aan de mogendheden, die het tractaat van Berlijn ondeteekend hebben, en daarin gezegd: "De Turksche regeering heeft de mobilisatie gelast van het vierde legerkorps (Ersinghian) om zodoende, voorgevend den opstand te onderdrukken, nieuwe gruwelen te kunnen begaan. De revolutionaire Armeniërs verlangen niet te worden ontzien, maar zij hebben het recht te eisschen, dat de Turksche regeering bij den strijd tegen de Armenische beweging, niet haar moorddadige, onmenschelijke aanvallen doet op onschuldigen, grijsaards, vrouwen en kinderen. Daardoor zou de revolutionaire partij genoodzaakt worden tot de uiterste maatregelen de toevlucht te nemen, die zij nu nog vermijdt. Wij hopen, dat de diplomatie door krachtige interventie de veiligheid der vreedzame bevolking waarborgen zal."

De Porte beweert, dat het bericht over de mobilisatie van het 4de legerkorps volkomen ongegrond is.

Colofon