Leeuwarder Courant, 8 december 1894
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Per Telegraaf

CONSTANTINOPEL, 6 December.

Tengevolge der weigering van Cleveland om een Amerikaanschen gedelegeerde te benoemen in de commissie van onderzoek in de zaak der Armenische gruwelen, vroeg de Porte aan het Britsche gouvernement om een der Engelsche consuls van Klein-Azië te gelasten, de commissie te vergezellen.

LONDEN, 7 December.

De minister Kilberley verklaarde in eene redevoering, gehouden voor de "Eighty-club", dat de regeering den afschuw deelde, veroorzaakt door de wreedheden in Armenië gepleegd. Hij beschouwde de zaak als zeer ernstig en had eene briefwisseling begonnen met het doel om een ernstig onpartijdig onderzoek in te stellen. Daarvan wacht hij den uitslag af, maar hij zal niet te kort schieten in de vervulling zijner plichten.

Colofon