Leeuwarder Courant, 5 juli 1878
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

Konstantinopel, 1 Julij

De nieuwe instructiën der Porte aan hare gedelegeerden te Berlijn magtigen hen in de bezetting van Bosnië en de Herzegowina toe te stemmen op drie voorwaarden, en wel: 1. bepaling van den duur der bezetting; 2. bepaling van het maximum der bezettingstroepen, en 3. beperking der bezetting binnen een van te voren vastgestelde zone.

Uit Bosnië worden manifestatiën van verscheidene Begs tegen de bezetting gemeld.

Op verzoek van den patriarch van Armenië seinde Layard aan lord Salisbury, dat de Armeniërs geen annexatie bij een vreemde mogendheid verlangen, dat zij gelukkig zijn onder het bestuur van den sultan, dat de reorganisatie der provincie louter illusoir is, zoo zij althans geschieden moet door Armeensche ambtenaren.

Het ontslag van Baker-pacha als divisie-generaal is niet aangenomen.

Uit Beyrout wordt het uitbreken gemeld van nieuwe onlusten in den Libanon, en wel in de provincie Kasravan. Vele jongelieden hebben de wapenen opgevat. De gouverneur, Roustem-pacha was opgesloten in zijn eigen woning en de bevolking dreigde openlijk hem te zullen vermoorden. Anarchie heerscht in het district en te Beyrout houdt men het er voor dat, indien Roustem-pacha niet spoedig wordt ontslagen, een vreeselijke opstand overal in den Libanon zal ontstaan. De Druzen en Maronieten keuren eenparig de willekeurige handelingen af van Roustem-pacha, dien zij met den naam van renegaat bestempelen. Middelerwijl duurt de vervolging voort en heerscht er een ware paniek. De gevangenissen zijn vol. In strijd met de bepalingen heeft Roustem-pacha aan Turksche troepen bevel gegeven den Libanon binnen te rukken; de dorpen werden aan de vlammen prijs gegeven. Men vreest dat een opstand zal uitbreken, veel geduchtiger dan in 1866.

Volgens een later telegram is Roustem-pacha als gouverneur van den Libanon ontslagen.

Colofon