Leeuwarder Courant, 12 december 1894
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

De moorden in Armenië

De correspondent van de Daily News te Konstantinopel seint, dat een priester uit berichten uit Van heeft opgemaakt, dat het aantal slachtoffers 2000 is en de geregelde troepen de moordenaars zijn. In enkele van hare artikelen over de ongeregeldheden geeft de Voss. Ztg. een soort dagboek over de gebeurtenissen. Wij vermelden daaruit het volgende gedeelte:

"22 Aug. Andakh wordt weder belegerd. De bewoners van Geli, Ischehadzer en Schmal vertrekken naar Frei-Khar. Grgo met zijne aanhang versterkte zijne stelling en verdedigde die heldhaftig zes dagen lang, vechtende met sabels en steenen. In de plaats van de mannen, treden vrouwen, tot woede gedreven, in den strijd. Daar de stelling onhoudbaar wordt, besluit Grgo de verdediging van Andakh aan de vrouwen over te laten, en gaat met zijn troepen voedsel en ammunitie zoeken."

"23 Aug. De vrouwen verdedigden hare stelling 24 uur tegen de belegeraars, doch moesten ten slotte voor het grootere aantal wijken. Nauwelijks verlieten zij het kamp, toen zij bemerkten, dat zij aan alle zijden waren ingesloten. Haar toestand was verschrikkelijk; velen droegen hare zuigelingen op den rug, terwijl de oudere kinderen met hunne moeders in het gevecht stonden. De vrouw van Grgo klom op een rots en riep: "Zusters, ge hebt te kiezen tusschen twee dingen. Of ge zult in handen der Turken vallen en echtgenooten, tehuis en den heiligen godsdienst vergetende den Mohammedaanschen godsdienst moeten omhelzen en onteerd worden, of ge zult mijn voorbeeld moeten volgen." Bij deze woorden sprong zij, met haar zuigeling in de armen, van de rots in den afgrond. Haar voorbeeld werd gevolgd door alle vrouwen en de kinderen volgden als lammeren het voorbeeld der moeders. Spoedig was de bodem van het ravijn zoover met lijken bedekt dat de laatste vrouwen ongedeerd neerkwamen. De vijand werd met afgrijzen vervuld bij dit schouwspel. Ongeveer 50 vrouwen werden gevangen genomen, terwijl een 100-tal kinderen hetzelfde lot ondergingen. De vrouwen verdroegen de grootste folteringen, doch wilden Grgo en zijn dapperen niet verraden. De heldin die het eerst van de rots sprong, heette Schakhe, haar naam verdient in geheel Europa bekend te worden." Deze berichten komen uit Armenische bron.

Colofon