Friesch Dagblad, 21 februari 1940
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De zendingsarbeid onder de Armeniërs

Gisteravond hield de afd. Leeuwarden van den Ned. Chr. Vrouwenbond een druk bezochte ledenvergadering.

Te ruim acht uur opende mevr. Gerbrandy-Goossen de bijeenkomst. Gezongen werd Ps. §8:7, waarna de presidente in gebed voorging en Openbaringen 7:9-17 las.

Spr. heette bijzonder welkom Mej. Cato de Witte, secretaresse der Stichting Morgenlandzending te Utrecht, die over den zendlngsarbeid onder de Armeniërs zal vertellen. Spr. zeide dat de Christenen In andere landen vele beproevingen, verdrukkingen en vervolgingen ondergaan. Wij staan daar bijna nooit bij stil en denken niet aan hen. Dat is verkeerd. Moge de rede van Mej. De Witte ons er toe brengen meer aan onze mede-christenen over de geheele wereld te denken en voor hen te bidden.

Spr. deelde voorts mede, dat het bestuur gemeend heeft een verzoek van het hoofdbestuur om een collecte onder de vrouwen te organiseeren voor de Finsche Lottas te moeten weigeren, daar hier te Leeuwarden al van verschillende kant hulp geboden wordt. De vergadering keurde dit besluit goed.

Daarna sprak Mej. De Witte over genoemd onderwerp. Spr. schetste op boeiende wijze de geschiedenis van het Armeensche volk, dat in de loop van vele eeuwen telkens onderdrukt en vervolgd is geweest en vertelde hierop hoe de zending onder dit volk geschiedde.

Spr. vertoonde daarna een serie prachtige lichtbeelden.

Aan deze vergadering was een tentoonstelling van Armeensch hand- en weefwerk verbonden, welke de grootste belangstelling trok.

Colofon