De Tijd, 17 december 1935
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turksch anti-semitisme

De Armeensche studenten in Istamboel hebben in het voorhof van de Armeensche Kerk het portret van den Joodschen schrijver Franz Werfel verbrand, wegens het boek, dat deze heeft geschreven "40 Dagen op den Musadag", dat niettegtenstaande de Turksche protesten in Amerika is verfilmd.

Dit boek behandelt het leven van de Armeniërs op een voor Turkije ongunstige wijze en heeft in Turkije een storm van protesten doen opgaan.

Om te toonen, dat de Armeensche studenten in Istamboel niets te doen willen hebben met den schrijver hebben zij zijn portret en 'n exemplaar van het boek met benzine overgoten en verbrand.

In verschillende redevoeringen kwam de verachting van de Armeniërs voor de Joden tot uiting, welke steeds getracht hebben tweedracht te zaaien tusschen Armeniërs en Turken.

Colofon