Algemeen Handelsblad, 9 juli 1880
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Amsterdam, Donderdag 8 Juli

Als vervolg op de gisteren medegedeelde berichten over Armenië kan gemeld worden, dat de Porte op 5 dezer het derde punt van de gelijkluidende nota der mogendheden, hetwelk daarover handelt, beantwoord heeft. De Porte verklaart, "dat ondanks alle moeielijkheden, waarmede zij ten gevolge van den laatsten oorlog te worstelen heeft, zij steeds hare aandacht heeft gewijd aan de verbeteringen, welke bij art. 61 van het Berlijnsche verdrag zijn voorzien. Ter bevordering van dit doel is de Porte begonnen met de organisatie der gendarmerie en heeft zij aan inlandsche officieren opgedragen haar een volledig plan aan te bieden, hetwelk zij in gezette overweging zal nemen. De districten zullen in nahies of gemeenten verdeeld worden. De prefect van iedere gemeente zal gekozen worden uit de godsdienstige gezindte, welke de meerderheid vertegenwoordigt; de onderprefect uit de minderheid. Voor zeker aantal gemeenten zal een hof van assises worden opgericht. Het hof zal zich begeven naar die plaatsen, waar misdrijven of vergrijpen zijne tegenwoordigheid vorderen, ten einde het verhoor der getuigen te vergemakkelijken en den geregelden loop van het recht te bespoedigen. Het tiende deel der belastingen, behalve die op tabak en zout, de godvruchtige instellingen en de in- en uitgaande rechten, zal aan onderwijs en openbare werken besteed worden." Ten slotte verklaart de Porte, dat de Armeniërs slechts 17 pCt. van de bevolking dezer streken uitmaken.

Colofon