Algemeen Handelsblad, 7 januari 1897
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Gladstone en de Armeniërs

LONDEN, 6 Jan. (R.O.) Naar aanleiding van haar verjaardag ontving mevrouw Gladstone heden een deputatie van de Anglo-Armenische Vereeniging.

De heer Gladstone, namens zijn echtgenoote dankend voor het overhandigde geschenk, zeide dat ofschoon de loopbaan van den sultan, den grootsten moordenaar der wereld, tot dusver succes had gehad, al deze goddelooze triumfen toch verdoemd zijn. Spreker geloofde dat men nog niet aan het einde van deze misdaden was, maar toch zijn er voor Armenië betere tijden in uitzicht, daar de last der schande op de schouders van de zes Europeesche mogendheden te groot wordt om langer verdragen te worden.

Colofon