Algemeen Handelsblad, 5 februari 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenisch protest

Onder voorzitterschap van dr. Ebeyian hebben de Armenische leiders zich te Genève vereenigd en na beraad een protest en request naar het Vredescongres gezonden. Hierin wijzen zij er op, hoe, van het begin van den oorlog aan, de Armeniërs alles hebben gedaan om de Duitsch-Turksche actie tegen te werken, hoe 150,000 Armeniërs gestreden hebben in de gelederen der Entente, hoe vele duizenden benden hebben gevormd, die de operatiën in Mesopotamië hebben gesteund, hoe meer dan de helft van het Fransche contigent in Syrië uit Armeniërs bestond, en hoe de Armenische natie van de grootste gruwelen had te lijden, en hoe desniettegenstaande de Armeniërs er in geslaagd zijn hunne levenskracht te bewaren, en hunne onafhankelijkheid bij het keeren der oorlogskansen te constitueeren en te proclameeren. Dringend verzoeken zij derhalve om de toelating hunner afgevaardigden tot het congres.

Colofon