Algemeen Handelsblad, 30 april 1905
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

Andranik, het hoofd der Armenische revolutionnaire beweging, is te Geneve aangekomen. Hij heeft in een onderhoud met een journalist verklaard dat de Armenische revolutionnairen vast besloten waren zoo op te treden dat de mogendheden, die het verdrag van Berlijn hadden geteekend, genoodzaakt zouden worden ten hunnen gunste stappen bij Turkije te doen.

Colofon