Algemeen Handelsblad, 30 december 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

Tusschen Rusland en Duitschland eenerzijds en Turkije anderzijds worden op het oogenblik druk onderhandelingen gevoerd over hervormingen in Armenië. Het hoofdpunt daarvan vormen de voorstellen, dat Europeesche adviseurs zullen worden benoemd, die samen zullen werken met Turksche inspecteurs. Mochten zich meeningsgeschillen voordoen tusschen de adviseurs en de inspecteurs, dan zullen de ambassadeurs der mogendheden moeten ingrijpen.

In het Armenisch gebied schijnt intusschen weder hevige gisting te heerschen. Volgens den Peterburgschen correspondent van het Berl. Tagebl. is deze aangestookt door Rusland, die de Armenische bevolking door zijn zendelingen van wapens heeft laten voorzien, maar nu al het mogelijke doet om een opstand te voorkomen, daar deze niet met zijn plannen zou strooken.

Colofon