Algemeen Handelsblad, 29 september 1914
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Het in gevaar brengen van onze onzijdigheid

Artikel 100 van het wetboek van strafrecht luidt:

"Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren wordt gestraft:

1e. hij die, ingeval van een oorlog, waarin Nederland niet betrokken is, opzettelijk eenige handeling verricht, waardoor de onzijdigheid van den staat wordt in gevaar gebracht, of eenig bijzonder voorschrift tot handhaving der onzijdigheid van regeeringswege gegeven en bekend gemaakt, opzettelijk overtreedt;

2e. hij die, in tijd van oorlog, eenig voorschrift van regeeringswege in het belang der veiligheid van den staat gegeven en bekend gemaakt, opzettelijk overtreedt."

Op grond van dit artikel is dezer dagen op last der justitie te Amsterdam door de politie in twee gevallen opgetreden.

Het eerste geval betrof de "Illustration", en wel de nummers van 8 Augustus en 29 Augustus. In het nummer van 8 Augustus kwam het bekende kaartje voor, waarop door middel van een pijltje geheel ten onrechte was aangegeven, alsof de Duitschers bij hun aanval op Luik, bij Eysden over Nederlandseh gebied zouden zijn getrokken.

Het nummer van 29 Augustus bevatte een teekening van Georges Scott, voorstellende een Duitsch soldaat, met den voet op het lichaam eener vrouw, brandende huizen op den achtergrond, en het onderschrift: "Leur façon de faire la guerre" ("Hun manier van oorlogvoeren").

Deze beide nummers zijn door de Amsterdamsche justitie aan de politie toegezonden, ten einde, op grond van het bovengenoemde artikel, daarover de leden der firma Meulenhoff & Cie. alhier te hooren, welke firma, zooals men weet tijdelijk de "Illistration" (ook de bewuste nummers) hier te lande heeft laten nadrukken, omdat uit Frankrijk geen exemplaren de firma bereikten.

Het tweede geval betreft een plaat van Louis Raemaekers, voorkomende in "De Telegraaf", van 23 September, avondblad, en voorstellende twee steenen beelden van de kathedraal van Reims, tusschen welke een Duitsch soldaat geknield ligt. Het opschrift luidde: "Als de steenen spreken!" en het onderschrift: "Deze was 't, die ons schond!"

In dit geval is door de politie proces-verbaal opgemaakt. Gistermiddag is, naar wij in De Tel. lezen, ook het cliché van de plaat in beslag genomen.

Dat de politie ook zelfstandig waakt tegen alles, wat onze onzijdigheid in gevaar kan brengen, blijkt o.a. hier uit, dat aan een winkelier in de Nieuwe Hoogstraat gisteravond werd aangezegd om het onderschrift van een plaat, voorstellende het 42 c.M. kanon, welk onderschrift luidde: "Het moordkanon der Duitschers", te verwijderen.

En op verzoek der politie is onlangs een einde gemaakt aan het openlijk uitstallen van een groote kleurige plaat, in België gedrukt, met een aanschouwelijke voorstelling van de gruwelen van den oorlog in België.

Colofon