Algemeen Handelsblad, 29 augustus 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië

De "Times" is nu ook in het bezit gekomen van een exemplaar van het boek van dr. Johannes Lepsius over Duitschland en Armenië, de verzameling van diplomatieke documenten, waarop wij eenigen tijd geleden de aandacht hebben gevestigd. De "Times" meent dat uit dit boek duidelijk blijkt dat Duitschland mede verantwoordelijk is voor de uitmoording van Armenië. "German responsibility proved" zet het boven een artikeltje over dat boek. En in een hoofdartikel, waarin het blad erkent, dat van Duitsche zijde toch ook wel geprotesteerd is tegen de gruwelen, doet het uitkomen, dat terwijl de verantwoordelijke mannen in Duitschland van de gruwelen op de hoogte waren, elke openlijke critiek werd onderdrukt om den Turkschen bondgenoot niet te kwetsen en dat niets van beteekenis werd gedaan, om aan de moorden een einde te maken, maar men zich tot academische protesten bepaalde.

Het Armenisch inlichtingenbureau te Parijs maakt melding van het streven en verlangen van de Armeniërs, die zich buiten Armenië bevinden, om terug te keeren, nu de vorming van een Armenischen staat verzekerd is. Niet alleen de 400,000 Armeniërs, die naar den Kaukasus de wijk namen, en die nu aan de grens zich ophoopen om in Armenië terug te koeren, hetgeen hun nog wordt belet omdat men vreest dat ze van nieuwe slachtingen het slachtoffer zouden worden, maar ook de Armeniërs uit Bessarabië (30,000) en die in Bulgarije (35,000) hebben den wensch te kennen gegeven om naar Armenië terug te keeren. Ook de Armeniërs in Rusland deden een hiertoe strekkend verzoek. De bolsjewiki hebben hun emigratie toegestaan en het Deensche Roode Kruis zal hun hierbij hulp verleenen. Het bureau maakt melding van de terugkeerplannen die eveneens onder de Armeniërs elders – zelfs Egypte, Egyte, Soedan, Abessynië en Amerika – bestaan.

De delegatie van de Armenische republiek te Parijs heeft opnieuw verontrustende berichten ontvangen over de Turksch-Tataarsch-Koerdische beweging tegen de Armenische republiek en de Turksch-Armeensche vluchtelingen in den Kaukasus.

Colofon