Algemeen Handelsblad, 29 oktober 1929
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De nood der Armenische Christenen

De "Action Chrétienne en Oriënt"

Men verzoekt ons te melden:

Donderdag 31 October wordt in Den Haag in het schoolgebouw aan de Rutger Jan Schimmelpennincklaan 38-40 (Zorgvliet) een driedaagsche tentoonstelling annex bazaar ten bate van de noodlijdende Armeensche Christenen die als vluchtelingen in Syrië leven, geopend. Men vindt er de kunstvolle Armeensche handwerken en meer nuttige artikelen uit de weverij te Aleppo, voorts o.m. een fraaie oollectie baby-en kinderkleertjes. Gelegenheid tot theedrinken. Vóór de tentoonstelling is er, op Woensdagavond te acht uur (in hetzelfde gebouw) een lezing met lichtbeelden door mej. Cato de Witte, over de lijdensgeschiedenis van het Armeensche volk.

Deze hulpverleening is een uitvloeisel van het werk der "Action Chrétienne en Oriënt" (directeur dr. Paul Berron te Straatsburg) die zich het lot van de vele Armeensche vluchtelingen in Syrië heeft aangetrokken. Op allerlei wijzen verschaft deze organisatie hulp: door het in Europa verkoopen van de handwerken worden honderden vrouwen en meisjes in staat gesteld een karig stuk brood te verdienen, een weverij, school en hospitaal werden opgericht, aan de allerarmsten wordt warme winterkleeding (ontvangen uit Europa) en voedsel uitgereikt. Gebruikte kleeding en schoenen, mits in goeden staat worden gaarne in ontvangst genomen door mejuffrouw Ina Moquette, Laan Copes 64, den Haag.

De meest afdoende steun brengt de "Action" echter door het instituut van de "pleegouders". In plaats van dat de kinderen voor een paar dubbeltjes twaalf uren per dag tapijten moeten knoopen en opgroeien als wilden, zooals een Armeensche moeder het uitdrukte, mogen zij de school bezoeken (leeren is hun hartewensch) en worden beter gevoed en gekleed. Voor f 10 per maand brengt men zulk een kind er heelemaal boven op en stelt hem in staat zich een positie te veroveren. Verscheidenen zijn reeds zoo gelukkig ook in Holland pleegouders gevonden te hebben, maar velen zien nog verlang daar naar uit.

Giften voor alle doeleinden kan men zenden aan mej. Cato de Witte, secretaresse-penningmeesteresse van het Comité voor Nederland der Action Chrétienne en Oriënt, J. W.. Frisostraat 38, Utrecht, postrekening 18757.

Colofon