Algemeen Handelsblad, 27 april 1900
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsch overzicht

Ook in de quaestie der Amerikaansche zendelingen in Armenië heeft de krachtige houding der V.S. Turkije tot toegeven weten te nopen.

Reeds heeft de Sultan vergunning gegeven tot het weder opbouwen van de Amerikaansche school en kerk te Kharpoet, die verwoest werden. Bovendien heeft de Regeering van Turkije principieel erkend tot schadeloosstelling verplicht te zijn, en is slechts de bepaling der grootte van die schadevergoeding nog het onderwerp van onderhandelingen.

Dit heeft de bedreiging van een vlootdemonstratie voor Smyrna dus uitgewerkt. En voor de Porte kan dit nog andere onaangename gevolgen hebben. Want er zijn nog andere mogendheden, wier onderdanen eveneens bij de onlusten in Armenië schade hebben geleden. Nu de Porte het beginsel erkend heeft, voor die schade aansprakelijk te zijn, zullen ook die anderen hare aanspraken doen gelden. En op het voetspoor van de regeering te Washington zullen thans ook wel andere regeeringen den Padisha er aan herinneren, dat een regeering, onmachtig om leven en goed van vreemde onderdanen te beschermen, geroepen kan worden voor die levens, zoo zij genomen zijn, en die goederen, zoo zij geroofd of verwoest zijn, schadevergoeding te geven.

Colofon