Algemeen Handelsblad, 26 augustus 1927
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Passen voor personen zonder of met twijfelachtige nationaliteit

Een protest van Nederland.

GENÈVE, 25 Aug. (Eigen tel.) Hedenmiddag werd in de tweede commissie der verkeersconferentie het door een deskundigen-commissie voorbereide ontwerp-conventie inzake de uitbreiding van het stelsel-Nansen betreffende de identiteitspapieren voor Russen, Armeniërs of andere personen behandeld. De bedoeling dezer conventie is, dat de regeeringen aan personen zonder of met twijfelachtige nationaliteit, of met een bepaalde nationaliteit, doch die van hun regeeringen geen pas kunnen krijgen of willen aanvragen, een uniformen pas verleenen.

Tegen deze verleening in het laatstgenoemde geval kwam heftig verzet, vooral van Italië, dat natuurlijk niet wil, dat uit Italië vertrokken anti-fascisten in het buitenland toch dezelfde rechten zouden genieten als personen met een Italiaansch paspoort.

Ook Nederland, hoewel niet in de vergadering aanwezig, verklaart in een tot het V.B.-secretariaat gericht en in de commissie uitgedeeld protest, dat het zich tegen dit gedeelte van het ontwerp-conventie verzet. Dit houdt natuurlijk nauw verband met het aanhangige wetsontwerp inzake belastingheffing op Nederlanders in het buitenland.

Met het oog op het verzet werd dit gedeelte voorloopig uit het ontwerp-conventie teruggenomen. Men zal nader overwegen, of voor de betrokken categorie personen iets moet worden gedaan.

Colofon