Algemeen Handelsblad, 24 juli 1905
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

Over den aanslag op den Sultan van Turkije meldt de correspondent van het "Berl. Tagebl.": Het aantal dooden en gewonden bedraagt bijna 200. Tot de slachtoffers behooren vele officieren en een groot aantal koetsiers, wier wagens en paarden bij de ontploffing uiteen werden geslagen. De dader is nog niet ontdekt, men beweert dat het iemand was in officiersuniform, die zelf het slachtoffer van zijn wandaad werd. Van officieele zijde wordt beweerd, dat men bewijzen in handen heeft dat de aanslag op touw is gezet door Macedonische revolutionnairen. Voortdurend worden Macedoniërs en Bulgaren gearresteerd en tallooze huizen doorzocht.

In de eerste opwinding na de ontploffing laadden vele soldaten hunne geweren en legden aan. Alleen door de koelbloedigheid van den Sultan, die hun door een wenk beval om van dit voornemen af te zien, werd een bloedbad voorkomen.

Colofon