Algemeen Handelsblad, 23 december 1894
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Gemengde buitenlandsche berichten

De in Engeland ingezeten Mohammedanen hebben te Londen eene meeting gehouden om te protesteeren tegen al het kwaad dat van Turkije is gesproken naar aanleiding van de Armenische gruwelen, alvorens deze bewezen zijn. Er werden motiën aangenomen waarin die lasteringen werden veroordeeld en leedwezen werd uitgesproken dat de Armenische drijvers er een godsdienstige quaestie van gemaakt en daardoor geloofshaat gestookt hadden.

Colofon