Algemeen Handelsblad, 2 mei 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië - Het mandaat

De correspondent van de "Manchester Guardian" in New-York schrijft naar aanleiding van de weigering van de V.S. om een mandaat over Armenië te aanvaarden, dat de openbare meening ook niet gestemd is voor de aan Wilson verstrekte opdracht tot vaststelling der grenzen van Armenië. De meeste Amerikanen weten zeer goed waarom de aanvaarding van het mandaat is geweigerd, en dat het Armeensche vraagstuk niet slechts een quaestie is van het herstel van een ongelukkig land, dat het niet maar een zuiver filanthropische onderneming is.

Ze begrijpen dat Armenië het middelpunt vormt van een net van naijver en belangen en dat het Armeensche vraagstuk onafscheidelijk is verbonden aan het Russische, aan dat van Centraal Azië, van Turkije en den Balkan.

Het is allen duidelijk dat de Amerikaansche diplomatieke dienst en de verhouding tusschen Regeering en Congres van dien aard zijn, dat de V.S. een taak als het Armeensche vraagstuk zou opleggen, niet kunnen aanvaarden.

Niet de toestand in Armenië zelf, de finantieele noch de militaire quaestie zijn overwegend, maar wel de geografische ligging van dat land, en deze maakt dat de Amerikanen onder de gegeven omstandigheden die taak niet op zich kunnen nemen.

Colofon