Algemeen Handelsblad, 18 juni 1904
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsch overzicht

De Turksche regeering heeft het antwoord, door minister Delcassé aan Francis de Pressensé gegeven, over de toestanden in Armenië, onder censuur gesteld. De Sultan liet zich de redevoering van Delcassé door Munir-pasja woordelijk seinen; maar zijn volk mag er geen kennis van krijgen.

In Konstantinopel is men er vooral door getroffen, dat Delcassé zijn kras antwoord gaf, op het oogenblik, dat een machtig Fransch eskader het anker uitwierp in de haven van Smyrna, en een sterke officiersdeputatie, onder leiding van admiraal Gourdon, zich naar Yildiz begaf, om den Sultan hun opwachting te maken. De Sultan moge nog zoo verstoord zijn geweest over de uitingen van Delcassé, uiterlijk was niets aan hem te bespeuren bij de ontvangst der Fransche officieren; hij was zich zelf volkomen meester.

Toch zal de aanwezigheid van dit Fransche eskader in de Turksche wateren wellicht eenigen invloed hebben. Want de Fransche regeering is voornemens eenigen druk op de Porte te oefenen.

Of de indruk, door het antwoord van Delcassé op den Sultan gemaakt, echter een meer dan voorbijgaande is, zal de tijd moeten leeren.

Colofon