Algemeen Handelsblad, 17 januari 1930
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Ingezonden stukken - Een volk in nood

Het Armeensche Volk, dat een der oudste Christelijke volken is en gedurende lange eeuwen het licht van het Evangelie in een Mohammedaarische omgeving brandende wist te houden, is gedurende de jaren 1915-1922 uit hun stamland, het land van den Arrarat, verbannen. Onbarmhartig zijn ze om des geloofs wil uit hun dorpen en steden verdreven en in lange karavanen getrokken naar het onbekende doel, waarbij ruim 1½ millioen menschen tengevolge van honger, dorst, uitputting en gruwelijke mishandelingen in de woestijnvlakten van Mesopotamië den dood vonden.

De rest van dit begaafde en intelligente volk leeft thans als bannelingen in den vreemde, vaak ten prooi aan de diepste armoede en ontbering in ellendige krotten en barakken, zooals dit in Aleppo met zijn duizenden van vluchtelingen het geval is.

Om den nood dezer ongelukkige mede-Christenen te helpen lenigen, hebben ondergeteekenden zich als "afdeeling-Amsterdam" van het Nederlandsch Comité der „Action Chrétienne Oriënt" geconstitueerd.

Dit Zendingsgenootschap heeft in Aleppo een Ziekenhuis "Bethesda", dat als zendingsziekenhuis een toevluchtsoord is voor de zieken en zwakken uit het groote vluchtelingenkamp en waar de zendeling-arts dr. A. Monnier, bijgestaan door zijn echtgenoote en de besturende zuster, Marie Steyger, zoowel als door een staf van Armeensche pleegzusters, niet alleen tracht lijdende Armeniërs er weer bovenop te brengen, doch waar men ook aan Gregoriaansche zoowel als Protestantsche Armeniërs het Evangelie van Jezus Christus brengt.

Het streven van onze afdeeling is door het werven van vaste contribuanten de kosten te kunnen dragen voor een "Vrijbed-Amsterdam" in "Bethesda", wat zeggen wil, dat de onkosten voor gratis behandeling en verpleging van iederen Armeniër, die in dat bed een plaatsje vindt, door onze Afdeeling worden gedragen. Deze onderhoudskosten bedragen ongeveer f 60.– per maand.

Over het werk, dat te Aleppo wordt verricht, over de toestanden, zooals ze op 't oogenblik zijn, zal mejuffr. Cato de Witte op Maandag 20 Januari a.s., des avonds om 8 uur, in de Zendingskapel, Keizersgracht 676 b/d. Vijzelstraat, aan de hand van lichtbeelden vertellen. Alle belangstellenden worden uitgenoodigd.

Op een nog nader aan te kondigen datum en plaats zal een tentoonstelling worden gehouden van Armeensch Hand- en Weefwerk, vervaardigd door Armeensche vrouwen in Aleppo om daarmede in het onderhoud harer families te voorzien.

Het Comité voor Amsterdam:

H.J. Klein-v.d. Baan, Jac. v. Lennepstr. 13, Presidente
L. v.d. Heuvel-Begemann, Overtoom 238, Secretaresse
A.M.T. van Leeuwen, Pieter Pauwstr. 18, Penningm.esse. Gem. Giro L 1783
A. Goldschmeding-Barends, M. 11. Trompstraat 22
C. Galjaard—Harmsen, Sarphatipark 98

Colofon