Algemeen Handelsblad, 14 augustus 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Vredesonderhandelingen

Armenië en Transkaukasië onder Amerikaansch beheer?

PARIJS, 13 Aug. (Reuter). De Amerikaansche generaal Harbord en twee andere Amerikaansche generaals gaan binnenkort naar Armenië en Transkakasië om een onderzoek in te stellen naar de verplichtingen welke zouden voortvloeien uit het brengen van deze gebieden onder Amerikaansch beheer.

De Turksche anarchie.

Volgens de "Chicago Tribune" zou zich een Amerikaansche divisie hebben ingescheept naar Konstantinopel. De Raad van Vijf heeft van kolonel Haskell, Amerikaansch vertegenwoordiger in Klein Azië, telegrammen ontvangen, meldend, dat de toestand aldaar zeer gespannen is en ernstig wordt tengevolge van de concentratie van Turksche troepen te Trebizonde en Erzeroem en dat een offensief verwacht kan worden. Kolonel Haskell heeft erop aangedrongen, dat Britsche troepen in deze streken, en vooral de strijdkrachten van Erzeroem, niet zouden werden teruggetrokken, daar hun optreden noodig zou zijn om nieuwe Armenische [?] te beletten.

Colofon