Algemeen Handelsblad, 14 augustus 1905
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

De Belg Joris, die, zooals wij reeds meedeelden, verdacht wordt van den aanslag op den Sultan te Konstantinopel, heeft, nadat hem door den Sultan volkomen straffeloosheid was toegezegd, een volledige en zeer belangrijke bekentenis afgelegd.

De "Petit Bleu" deelt hieromtrent, onder alle reserves, een uitvoerig Havas-bericht mede. Joris heeft, volgens dit telegram, een Bulgaar, Ruppe genaamd, op wien reeds verdenking rustte, als den dader aangewezen, en een Russisch-Armeniër uit den Caucasus als zijn medeplichtige. Verder heeft hij vele bijzonderheden medegedeeld over een uitgebreid complot, waaraan zou zijn deelgenomen door vele Bulgaren, Armeniërs, Russen en Jong-Turken te Genève, en dat uitstekend georganiseerd was. De aanslag zou gepleegd zijn doordat zich in een der rijtuigen, ondor den bok, een hoeveelheid van 80 K.G. meliniet bevond, die de geheele moskee met terras en paviljoen uiteengeslagen zou hebben, als de ontploffende kracht ervan niet door vochtigheid verminderd was.

Daar deze mededeelingen elke officieele bevestiging missen zal men waarschijnlijk goed doen er nog niet dadelijk al te veel geloof aan te slaan.

Colofon