Algemeen Handelsblad, 11 juni 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een Amerikaansch mandaat

LONDEN, 11 Juni. (Eigen ber.) In de "Times" schrijft Frank Simonds. de welbekende Amerikaansche correspondent te Parijs, een uitvoerig artikel over de toekomst van Turkije in verband met Konstantinopel. Hij zegt: Indien het Amerikaansche mandaat zich zal uitstrekken over Konstantinopel, Anatolië en Armenië, zal de taak veel reusachtiger en moeilijker zijn. Het is moeilijk aan te nemen, dat de stad in de toekomst minder begeerd zal worden. De Grieksche en Bulgaarsche verlangens zullen blijven bestaan. De dag, die stellig zal komen, waarop Rusland weer opnieuw zijn blik in zuidelijke richting zal wenden, naar Tsargrad en Anatolië. Wij zullen ons dan tegenover zeven millioen Turken zien gesteld, die ons gezag waarschijnlijk niet welkom zullen heeten, en zullen ons voorts tegenover de taak zien geplaatst hen tegen de Grieken en Italianen te verdedigen. Een mandaat voor Konstantinopel, Anatolië en Armenië zou het gebruik beteekenen van een leger van een kwart millioen Amerikanen voor een langdurig tijdperk; het zou een ontzaglijke taak van organisatie beteekenen, zoowel industrieel als politiek, en tevens een onvermijdelijke deelneming in alle toekomstige geschillen in het nabijgelegen Oosten; het zou in werkelijkheid beduiden, dat Europa de Vereenigde Staten de reusachtige taak zou hebben overgedragen de Europeesche moeilijkheid op te lossen, doch wij zouden ons zelf de handen binden met zulk een oplossing, door het feit dat de voornaamste gedeelten van het betrokken gebied alreeds aan Italië en Griekenland zijn toegewezen.

Ik heb reeds gezegd en ik herhaal het, dat er geen schooner arbeid van nationale onbaatzuchtigheid denkbaar is, en indien de Ver. Staten eenig mandaat zullen aanvaarden, zoo is er geen enkel waardiger om door ons te worden aanvaard, en geen zou grooter mogelijkheden bieden, doch het zou een taak wezen, waarbij de Filippijnen slechts kinderspel waren en Cuba meer een tijdverdrijf.

Colofon